PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

tel.: +420 731 308 300

e-mail: juchelka@szm.cz

Position in the institution

 • Head of Department of Archaeology
 • archaeologist, curator of the archaeological collection of Silesian Museum

Research interest

 • prehistory and the Middle Ages of Silesia, the Bronze Age and the Iron Age in Central Europe

Education

 • 09/1993 - 06/1997 - Secondary technical school of construction Opava - subject of building renovation, i.e. reconstruction and restoration of historic buildings, building surveys (high school graduation)
 • 06/1997 - 2000 - Vysoká škola Báňská, Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Urban planning and architecture
 • 2001 - Bachelor's degree, Silesian Univesity in Opava, Faculty of Philosophy and Natural Sciences, Historical Sciences/Archaeology - Medieval Archeology
 • 2004 - Degree Mgr., Silesian Univesity in Opava , Faculty of Philosophy and natural sciences, historical sciences/archaeology - Prehistory
 • 2007 - PhDr. degree, Silesian Univesity in Opava
 • 2012 - Ph.D. degree, Masaryk University in Brno, Faculty of Philosophy, historical sciences/archaeology

Grants

 • Grant project GD404/05/H527 (co-investigator). Masaryk University in Brno.
 • Interdisciplinary education in ICT with language competence, in the position of co-investigator, Name of recipient: Silesian Univesity in Opava ; February 2012 - January 2015.
 • IGS/8/2013 (investigator), internal grant of the Silesian Univesity in Opava on the topic Creation and publication of a monograph entitled The End of the Bronze Age and the Beginning of the Iron Age in the Czech Silesia. In 2013.

Educational activity

Silesian Univesity in Opava, Faculty of Philosophy and Natural Sciences, Department of Archaeology:

 • Exercises in field theory and practice (subject code UHV/A0131)
 • Lusatian culture in Silesia (subject code UHV/A1214)
 • Prehistoric religions (subject code UHV/A1244)
 • Field theory and practice,  lecture (subject code UA/A0035)
 • Basics of archeological movables typology, lecture (subject code UA/M0086)
 • Archeology of the Czech lands - Laten period (subject code UA/A0051)
 • Archeology of Europe - Laten period (subject code UA/A0108)
 • Spiritual Manifestations in Prehistory (subject code UA/A0137)
 • Urnfields in Europe (subject code UA/A0141)

Silesian Univesity in Opava, Faculty of Philosophy and Natural Sciences, Department of Historical Sciences:

 • History of prehistoric times , lecture (subject code UHV/D1003)

2014 - lecture at the Palacký University in Olomouc for students of archeology on the topic of Burning and Burying. On the complexity of the funeral rite in the beginnings of the Lusatian culture. Selected areas of the issue.

Publication activities:

Monografie:

 • Juchelka, J. 2014: Lužická kultura v českém Slezsku. Spisy Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Brno.
 • Juchelka, J. 2014: Lužická pohřebiště ve Vlaštovičkách u Opavy. Studie Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Brno.

Editor sborníků:

 • Juchelka, J. a kol. 2012: Archeologický sborník. K šedesátým narozeninám Vratislava Janáka, Opava.
 • Juchelka, J. a kol. 2014: Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská". Opava.
 • Juchelka, J. a kol. 2016: Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. 2. Díl. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská".

Studie, recenze, zprávy:

2011

Domácí

 • K sociální struktuře společnosti závěru doby bronzové a počátku doby železné ve Slezsku, Časopis Slezského zemského muzea, série B, ročník 58, číslo 3, s. 193-206. (datace k roku 2009)
 • Bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky lužické kultury z českého Slezska, Přehled výzkumů 51, s. 109-118 (s datací 2010).
 • Nové nálezy laténské kultury na Opavsku, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 59/2010, s. 107-112.
 • Kobeřice (okr. Opava). "Za Šíleným". HLS. Sídliště. Záchranný archeologický výzkum, Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 314.
 • Opava (k. ú.Kylešovice, okr. Opava). "Na Stanech". KZP. HLS. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 332-333.
 • Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava). Vaníčková ulice. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 347.
 • Kobeřice (okr. Opava). Javorová a Topolová ulice. Doba římská. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 384.
 • Osídlení Pobeskydí v závěru doby bronzové a na počátku doby železné, Těšínsko LIV/3, s. 1-15. (společně s M. Nývltovou Fišákovou a O. Tůmou).

2012

Domácí

 • Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava). Příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Masarykova univerzita. Řada archeologická. Studia Archaeologica Brunensia M14 - 15. Ročník 2009 - 2010 Annus. Brno, s. 221-230.

2013

Domácí

 • Otice (k. ú Rybníčky, okr. Opava). "Na pánském" (parcela č. 786/8). HLS. Sídliště. Záchranný archeologický výzkum. Přehled výzkumů 53-1, s. 151-152 (datace 2012).
 • Úvalno (okr. Bruntál). Extravilán (parcela číslo 2415/49, 2415/40 a 2415/103). HLS. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 53-1, s. 157 (datace 2012).
 • Úvalno (okr. Bruntál). Extravilán (parcela číslo 2415/49, 2415/40 a 2415/103). Doba hradištní. Rolnička. Povrchový sběr. Přehled výzkumů 53-2, s. 177 (datace 2012).

2015

Domácí

 • Sídliště ze starší doby železné v Loděnici u Opavy. Acta Musei Moraviae - Scientiae sociales C, s. 97-123.
 • Nová sídliště lužické kultury na Opavsku. Přehled výzkumů 55-1, s. 113-139. (datace k roku 2014)

Příspěvky na vědeckých konferencích

Domácí

 • Přehled výzkumů za rok 2001 v Brně. Příspěvek: Nové středověké nálezy z Velkých Hoštic (okr. Opava).
 • Popelnicová pole a doba železná v Českých Budějovicích 22. - 24. 9. 2004. Příspěvek: Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích (okres Opava).
 • Nové výzkumy a poznatky z období popelnicových polí a halštatu, VIII. konference období popelnicových polí a doba halštatská, Bučovice, 3. - 6. 10. 2006. Příspěvek: Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava).
 • Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech. 23. a 24. 11. 2006. Brno, Moravské zemské muzeum. Příspěvek: Dětské žárové hroby na pohřebišti lužické kultury v Opavě - Kateřinkách.
 • Česko - Polské pracovní setkání na téma Archeologie Slezska konané v Opavě 13. - 15. května 2008. Příspěvek: Mladší a pozdní doba bronzová a starší doba železná v českém Slezsku.
 • Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 27. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska, Vranov nad Dyjí 29.9 - 3. 10. 2008. Příspěvek: Nové poznatky k neolitu a eneolitu českého Slezska na podkladě výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Brně, v.v.i.
 • Pohřby na sídlištích, Hradec Králové. 16. - 18. 2. 2010. Příspěvek: Pravěké sídlištní hrobové celky na Opavsku.
 • XXX. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu, Mikulov 19. - 22. 9. 2011. Příspěvek: Sídliště hornoslezské lengyelské skupiny v Úvalně (okr. Bruntál) (společně s V. Janákem).
 • XXII. mezinárodní sympozium Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, Mikulov 3 - 5. 10. 2011. Příspěvek: Starší a střední doba bronzová v českém Slezsku.
 • XXXI. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu, Dobřany 24. - 27. 9. 2012. Příspěvek: Sídliště lengyelské kultury v Oticích - Rybníčkách (okr. Opava).
 • XIV. Mezinárodní konferenci Doba popelnicových polí a doba halštatská, Termín: 4. 10. - 7. 10. 2016, Místo: Kutná Hora. Příspěvek: Pohřebiště lužické kultury v Samborowicích (PL).

Zahraniční

 • Dalekosięzna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce zelaza. Wrocław 19. - 20. dubna 2005. Příspěvek: Centra bronzařské výroby lužické kultury v českém Slezsku.
 • Śląskie Spotkania Archeologiczne, Karlów 16. - 19. 5. 2007. Příspěvek: Sídliště lužické kultury v Kobeřicích (okr. Opava) - společně s P. Stabravou.
 • Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu. Gliwice, 15. - 16. listopadu 2007. Příspěvek: Poznámky k závěru vývoje lužické kultury na Opavsku.
 • X. medzinárodná konferencia Popolnicové polia a doba halštatská Košice 16. - 19. september 2008. Příspěvek: Počátek lužické kultury v českém Slezsku.XVI. ŚLASKIE SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE, The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS KARŁÓW 27. - 29. 5. 2009. Příspěvek: Pravěké polykulturní sídliště na katastru Opavy - Kateřinek/Malých Hoštic. Záchranný výzkum na komunikaci S1 v roce 2008 / The primaeval polycultural settlement in the register of Opava-Kateřinky/Malé Hoštice. Research on the S1 road in 2008.
 • 10. MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA, Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku, KELTI 2009, 19. - 22. mája 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry. Příspěvek: Nové nálezy laténské kultury v českém Slezsku.
 • XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne, Śląsk i Europa Środkowa w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych Pokrzywna k. Głuchołazów, 25. - 28. maja 2011 roku. Příspěvek: Halštatský dvorec v Loděnici (okr. Opava, Horní Slezsko).
 • XII. medzinárodná konferencia "Doba popolnicových polí a doba halštatská v Česku a na Slovensku", 14. - 18. mája 2012 v Hriňovej v Horskom hoteli POĽANA. Příspěvek: Halštatské sídliště v Loděnici, okr. Opava. Problematika kruhových areálů na konci doby bronzové a počátku doby železné ve střední Evropě.
 • Międzynarodowa Konferencja XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności Kamień Śląski 15-18 maja 2013 r. Příspěvek: Pohřebiště lužické kultury ve Vlaštovičkách - Jarkovicích (okr. Opava).
 • Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 17. - 20. 5. 2016. Trenčianske Teplice. Slovensko. Poster s názvem Laténská kultura v českém Slezsku.

Spolupráce na výstavách

 • Spoluúčast na tvorbě archeologické výstavky na zámku ve Velkých Hošticích na téma - Archeologické vykopávky na katastru Velkých Hoštic (okr. Opava).
 • Spoluúčast na výstavce o archeologickém výzkumu uskutečněném v rámci výstavby supermarketu Kaufland. Společně s Muzeem Beskyd ve Frýdku - Místku.
 • Nové velkomoravské nálezy na Opavsku. Spoluúčast na tvorbě výstavky v prostorách Slezského zemského muzea v Opavě pořádané v rámci propagace výsledků terénní činnosti opavského detašovaného pracoviště ARÚB AV ČR, v.v.i.
 • Spolupráce při tvorbě expozice Pravěk Hlučínska pro Muzeum Hlučínska.
 • Spolupráce při tvorbě expozice Pravěk Opavy, pro Opavskou kulturní organizaci.
 • Spolupráce při tvorbě výstavky o kultuře zvoncovitých pohárů na Opavsku ve Slezském zemském muzeu (autorka výstavy PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová).
 • Vytvoření minivýstavy na téma Opava a Velkomoravská říše v rámci expozice Cesty města v Opavské kulturní organizaci (2012).

Stipendia a pracovní stáže

 • 2011 - Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden, program Erasmus. Přednášky na téma doba bronzová a železná v českém Slezsku.
 • 2013 - Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden, program Erasmus. Přednáška na téma Kůň v symbolice, umění a náboženství v době bronzové.

 Kompletní bibliografie (2001-2015) ke stažení ZDE