PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.

tel.: +420 731 308 300

e-mail: juchelka@szm.cz

Funkce v instituci

 • vedoucí oddělení archeologie
 • kurátor archeologické podsbírky Slezského zemského muzea

Vědecké zaměření

 • pravěk a středověk Slezska, doba bronzová a doba železná ve střední Evropě

Vzdělání

 • 09/1993 - 06/1997 - Střední průmyslová škola stavební Opava - obor stavební obnova tj. rekonstrukce a obnova historických staveb, průzkumy staveb (maturita)
 • 06/1997 - 2000 - Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Městský urbanismus a architektura
 • 2001 - Titul Bc. Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká, historické vědy/archeologie - obor středověké archeologie
 • 2004 - Titul Mgr., Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta: Filozoficko-přírodovědecká, historické vědy/archeologie - obor prehistorie
 • 2007 - Titul PhDr., Slezská Univerzita v Opavě
 • 2012 - Titul Ph.D., Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta, historické vědy/archeologie

Granty

 • Grantový projekt GD404/05/H527 (spoluřešitel). Masarykova univerzita v Brně.
 • Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí, na pozici spoluřešitel, Název příjemce: Slezská univerzita v Opavě; únor 2012 - leden 2015.
 • IGS/8/2013 (řešitel), interní grant Slezské univerzity v Opavě na téma Tvorba a vydání monografie s názvem Závěr doby bronzové a počátek doby železné v českém Slezsku. V roce 2013.

Pedagogická činnost

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav archeologie:

 • Cvičení z terénní teorie a praxe (kód předmětu UHV/A0131)
 • Lužická kultura ve Slezsku (kód předmětu UHV/A1214)
 • Pravěká náboženství (kód předmětu UHV/A1244)
 • Terénní teorie a praxe, přednáška (kód UA/A0035)
 • Základy typologie archeologického mobiliáře, přednáška (kód UA/M0086)
 • Archeologie Českých zemí - doba laténská (kód UA/A0051)
 • Archeologie Evropy - doba laténská (kód UA/A0108)
 • Duchovní projevy v pravěku (kód UA/A0137)
 • Popelnicová pole v Evropě (kód UA/A0141)

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd:

 • Dějiny pravěku, přednáška (kód UHV/D1003)

2014 - přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci pro studenty archeologie na téma Spálit a pohřbít. O komplikovanosti pohřebního ritu v počátcích lužické kultury. Vybrané okruhy problematiky.

Publikační činnost:

Monografie:

 • Juchelka, J. 2014: Lužická kultura v českém Slezsku. Spisy Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Brno.
 • Juchelka, J. 2014: Lužická pohřebiště ve Vlaštovičkách u Opavy. Studie Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. Brno.

Editor sborníků:

 • Juchelka, J. a kol. 2012: Archeologický sborník. K šedesátým narozeninám Vratislava Janáka, Opava.
 • Juchelka, J. a kol. 2014: Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská". Opava.
 • Juchelka, J. a kol. 2016: Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. 2. Díl. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská".

Studie, recenze, zprávy:

2011

Domácí

 • K sociální struktuře společnosti závěru doby bronzové a počátku doby železné ve Slezsku, Časopis Slezského zemského muzea, série B, ročník 58, číslo 3, s. 193-206. (datace k roku 2009)
 • Bronzové a železné náramky, nápažníky a nánožníky lužické kultury z českého Slezska, Přehled výzkumů 51, s. 109-118 (s datací 2010).
 • Nové nálezy laténské kultury na Opavsku, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 59/2010, s. 107-112.
 • Kobeřice (okr. Opava). "Za Šíleným". HLS. Sídliště. Záchranný archeologický výzkum, Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 314.
 • Opava (k. ú.Kylešovice, okr. Opava). "Na Stanech". KZP. HLS. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 332-333.
 • Opava (k. ú. Kylešovice, okr. Opava). Vaníčková ulice. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 347.
 • Kobeřice (okr. Opava). Javorová a Topolová ulice. Doba římská. Sídliště. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 51, Brno 2010, s. 384.
 • Osídlení Pobeskydí v závěru doby bronzové a na počátku doby železné, Těšínsko LIV/3, s. 1-15. (společně s M. Nývltovou Fišákovou a O. Tůmou).

2012

Domácí

 • Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava). Příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Masarykova univerzita. Řada archeologická. Studia Archaeologica Brunensia M14 - 15. Ročník 2009 - 2010 Annus. Brno, s. 221-230.

2013

Domácí

 • Otice (k. ú Rybníčky, okr. Opava). "Na pánském" (parcela č. 786/8). HLS. Sídliště. Záchranný archeologický výzkum. Přehled výzkumů 53-1, s. 151-152 (datace 2012).
 • Úvalno (okr. Bruntál). Extravilán (parcela číslo 2415/49, 2415/40 a 2415/103). HLS. Záchranný výzkum. Přehled výzkumů 53-1, s. 157 (datace 2012).
 • Úvalno (okr. Bruntál). Extravilán (parcela číslo 2415/49, 2415/40 a 2415/103). Doba hradištní. Rolnička. Povrchový sběr. Přehled výzkumů 53-2, s. 177 (datace 2012).

2015

Domácí

 • Sídliště ze starší doby železné v Loděnici u Opavy. Acta Musei Moraviae - Scientiae sociales C, s. 97-123.
 • Nová sídliště lužické kultury na Opavsku. Přehled výzkumů 55-1, s. 113-139. (datace k roku 2014)

Příspěvky na vědeckých konferencích

Domácí

 • Přehled výzkumů za rok 2001 v Brně. Příspěvek: Nové středověké nálezy z Velkých Hoštic (okr. Opava).
 • Popelnicová pole a doba železná v Českých Budějovicích 22. - 24. 9. 2004. Příspěvek: Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích (okres Opava).
 • Nové výzkumy a poznatky z období popelnicových polí a halštatu, VIII. konference období popelnicových polí a doba halštatská, Bučovice, 3. - 6. 10. 2006. Příspěvek: Mohylové pohřebiště lužické kultury na katastru obce Hněvošice (okr. Opava).
 • Pohřeb/nepohřeb dítěte v archeologických a jiných pramenech. 23. a 24. 11. 2006. Brno, Moravské zemské muzeum. Příspěvek: Dětské žárové hroby na pohřebišti lužické kultury v Opavě - Kateřinkách.
 • Česko - Polské pracovní setkání na téma Archeologie Slezska konané v Opavě 13. - 15. května 2008. Příspěvek: Mladší a pozdní doba bronzová a starší doba železná v českém Slezsku.
 • Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. 27. zasedání badatelů pro výzkum neolitu Čech, Moravy a Slovenska, Vranov nad Dyjí 29.9 - 3. 10. 2008. Příspěvek: Nové poznatky k neolitu a eneolitu českého Slezska na podkladě výzkumů Archeologického ústavu AV ČR v Brně, v.v.i.
 • Pohřby na sídlištích, Hradec Králové. 16. - 18. 2. 2010. Příspěvek: Pravěké sídlištní hrobové celky na Opavsku.
 • XXX. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu, Mikulov 19. - 22. 9. 2011. Příspěvek: Sídliště hornoslezské lengyelské skupiny v Úvalně (okr. Bruntál) (společně s V. Janákem).
 • XXII. mezinárodní sympozium Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku, Mikulov 3 - 5. 10. 2011. Příspěvek: Starší a střední doba bronzová v českém Slezsku.
 • XXXI. pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu, Dobřany 24. - 27. 9. 2012. Příspěvek: Sídliště lengyelské kultury v Oticích - Rybníčkách (okr. Opava).
 • XIV. Mezinárodní konferenci Doba popelnicových polí a doba halštatská, Termín: 4. 10. - 7. 10. 2016, Místo: Kutná Hora. Příspěvek: Pohřebiště lužické kultury v Samborowicích (PL).

Zahraniční

 • Dalekosięzna wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce zelaza. Wrocław 19. - 20. dubna 2005. Příspěvek: Centra bronzařské výroby lužické kultury v českém Slezsku.
 • Śląskie Spotkania Archeologiczne, Karlów 16. - 19. 5. 2007. Příspěvek: Sídliště lužické kultury v Kobeřicích (okr. Opava) - společně s P. Stabravou.
 • Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu. Gliwice, 15. - 16. listopadu 2007. Příspěvek: Poznámky k závěru vývoje lužické kultury na Opavsku.
 • X. medzinárodná konferencia Popolnicové polia a doba halštatská Košice 16. - 19. september 2008. Příspěvek: Počátek lužické kultury v českém Slezsku.XVI. ŚLASKIE SPOTKANIA ARCHEOLOGICZNE, The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS KARŁÓW 27. - 29. 5. 2009. Příspěvek: Pravěké polykulturní sídliště na katastru Opavy - Kateřinek/Malých Hoštic. Záchranný výzkum na komunikaci S1 v roce 2008 / The primaeval polycultural settlement in the register of Opava-Kateřinky/Malé Hoštice. Research on the S1 road in 2008.
 • 10. MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA, Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku, KELTI 2009, 19. - 22. mája 2009, Stará Lesná, Vysoké Tatry. Příspěvek: Nové nálezy laténské kultury v českém Slezsku.
 • XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne, Śląsk i Europa Środkowa w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych Pokrzywna k. Głuchołazów, 25. - 28. maja 2011 roku. Příspěvek: Halštatský dvorec v Loděnici (okr. Opava, Horní Slezsko).
 • XII. medzinárodná konferencia "Doba popolnicových polí a doba halštatská v Česku a na Slovensku", 14. - 18. mája 2012 v Hriňovej v Horskom hoteli POĽANA. Příspěvek: Halštatské sídliště v Loděnici, okr. Opava. Problematika kruhových areálů na konci doby bronzové a počátku doby železné ve střední Evropě.
 • Międzynarodowa Konferencja XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności Kamień Śląski 15-18 maja 2013 r. Příspěvek: Pohřebiště lužické kultury ve Vlaštovičkách - Jarkovicích (okr. Opava).
 • Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 17. - 20. 5. 2016. Trenčianske Teplice. Slovensko. Poster s názvem Laténská kultura v českém Slezsku.

Spolupráce na výstavách

 • Spoluúčast na tvorbě archeologické výstavky na zámku ve Velkých Hošticích na téma - Archeologické vykopávky na katastru Velkých Hoštic (okr. Opava).
 • Spoluúčast na výstavce o archeologickém výzkumu uskutečněném v rámci výstavby supermarketu Kaufland. Společně s Muzeem Beskyd ve Frýdku - Místku.
 • Nové velkomoravské nálezy na Opavsku. Spoluúčast na tvorbě výstavky v prostorách Slezského zemského muzea v Opavě pořádané v rámci propagace výsledků terénní činnosti opavského detašovaného pracoviště ARÚB AV ČR, v.v.i.
 • Spolupráce při tvorbě expozice Pravěk Hlučínska pro Muzeum Hlučínska.
 • Spolupráce při tvorbě expozice Pravěk Opavy, pro Opavskou kulturní organizaci.
 • Spolupráce při tvorbě výstavky o kultuře zvoncovitých pohárů na Opavsku ve Slezském zemském muzeu (autorka výstavy PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová).
 • Vytvoření minivýstavy na téma Opava a Velkomoravská říše v rámci expozice Cesty města v Opavské kulturní organizaci (2012).

Stipendia a pracovní stáže

 • 2011 - Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden, program Erasmus. Přednášky na téma doba bronzová a železná v českém Slezsku.
 • 2013 - Polsko (Vratislavská univerzita ve Wrocławi), 1 týden, program Erasmus. Přednáška na téma Kůň v symbolice, umění a náboženství v době bronzové.

 Kompletní bibliografie (2001-2015) ke stažení ZDE