Pro stavebníky

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. .stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Slezské zemské muzeum je organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů ve smyslu § 21 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Za území s archeologickými nálezy se považují jednak lokality, kde v minulosti byly archeologické nálezy učiněny, jednak místa, na kterých neproběhlo narušení terénu recentními zásahy a nelze tedy vyloučit možný výskyt archeologických nálezů. V praxi se tak za území s archeologickými nálezy považuje území celé České republiky, s výjimkou míst vytěžených (doly, pískovny...), popřípadě rekultivovaných po těžbě.

Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené oprávněnou organizací pouze v případě, že stavebníkem jsou fyzické osoby provádějící zásahy do území s archeologickými nálezy za nekomerčním účelem (např. stavba rodinného domu pouze pro bydlení).

K oznámení stavební činnosti slouží stavebníkům níže přiložený formulář. Na vyžádání vystavujeme stavebníkům potvrzení o splnění podmínky archeologie podle § 22 odst. 2 památkového zákona.

V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte vedoucího archeologického oddělení PhDr. Jiřího Juchelku, Ph.D., tel.: +420 731 308 300, e-mail: juchelka@szm.cz.


Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Vyplněný formulář i s projektovou dokumentací (z důvodu orientace v terénu je nutné přiložit alespoň mapu s polohou akce) zašlete, prosím, na e-mail juchelka@szm.cz.